sitemap

URL Priority Change Frequency LastChange (GMT)
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/ 100% Daily 2013-12-14 07:35
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/thue-thu-nhap-doanh.html 20% Monthly 2013-12-14 07:35
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/thue-thu-nhap-ca-nhan-tu-kinh-doanh.html 20% Monthly 2013-11-23 09:30
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/dan-giau-nhung-nuoc-ngheo.html 20% Monthly 2013-11-16 08:01
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/xu-ly-trong-truong-hop-mat-chay-hong-hoa-don.html 20% Monthly 2013-11-16 07:43
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/quyet-dinh-89-va-mot-so-quy-dinh-ve-kiem-toan-niem-yet.html 20% Monthly 2013-11-02 02:41
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/hang-hoa-dich-vu-de-vien-tro.html 20% Monthly 2013-11-02 02:32
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/luong-tien-trong-mot-so-to-chuc.html 20% Monthly 2013-11-02 02:31
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/thu-nghiem-va-ap-dung-su-thay-doi-cac-chinh-sach-ke-toan-phan-2.html 20% Monthly 2013-10-12 02:17
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/thu-nghiem-va-ap-dung-su-thay-doi-cua-chinh-sach-ke-toan-phan-1.html 20% Monthly 2013-10-12 02:11
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/hieu-hon-ve-phuong-phap-giao-dich-giua-cac-ben-lien-quan.html 20% Monthly 2013-10-03 07:05
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/mot-so-phuong-phap-thuc-hien-giao-dich-giua-cac-ben-lien-quan.html 20% Monthly 2013-10-03 06:54
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/suc-anh-huong-cua-cac-ben-lien-quan-trong-hoat-dong-cua-doanh-nghiep.html 20% Monthly 2013-10-03 06:46
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/can-hieu-hon-ve-cac-ben-lien-quan-trong-kinh-doanh.html 20% Monthly 2013-10-03 06:36
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/da-dang-cac-hinh-thuc-tri-phoi-kiem-soat-doanh-nghiep.html 20% Monthly 2013-10-03 06:22
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/tiet-kiem-chi-de-tang-chi.html 20% Monthly 2013-09-30 09:59
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/an-truoc-tra-sau-ruot-dau-nhu-cat.html 20% Monthly 2013-09-30 09:50
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/van-dong-nop-thue-thu-nhap-ca-nhan-lieu-co-hieu-qua-hay-khong.html 20% Monthly 2013-09-30 09:36
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/quyen-han-cua-thu-tuong-trong-cong-ty-nha-nuoc.html 20% Monthly 2013-09-30 09:22
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/nha-van-ban-san-pham-cung-can-xuat-hoa-don.html 20% Monthly 2013-09-30 09:05
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/mot-so-hinh-thuc-ke-khai-khac.html 20% Monthly 2013-09-26 10:14
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/hoat-dong-chuyen-nhuong-bat-dong-san-phuc-tap-hon-nhieu.html 20% Monthly 2013-09-26 10:06
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/ho-so-ke-khai-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-can-co-nhung-gi.html 20% Monthly 2013-09-26 09:56
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/huong-dan-cach-thuc-ke-khai-thue-thu-nhap-doanh-nghiep.html 20% Monthly 2013-09-26 09:48
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/dua-vao-dau-de-co-quan-nha-nuoc-co-the-biet-duoc-muc-thu-nhap-trong-moi-doanh-nghiep.html 20% Monthly 2013-09-26 09:34
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/hang-hoa-nhap-khau-nao-thuoc-doi-tuong-khong-chiu-thue-thu-nhap-dac-biet.html 20% Monthly 2013-09-10 09:07
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/thue-tieu-thu-dac-biet-ban-can-biet.html 20% Monthly 2013-09-10 09:00
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/tai-sao-phai-dong-thue-tieu-thu-dac-biet-tiep.html 20% Monthly 2013-09-10 08:51
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/tai-sao-phai-danh-thue-tieu-thu-d.html 20% Monthly 2013-09-10 08:39
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/ke-toan-vien-va-nhung-yeu-ca.html 20% Monthly 2013-09-10 08:22
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/viec-trinh-bay-cac-su-kien-phat-sinh-sau-ket-thuc-ki-ke-toan.html 20% Monthly 2013-09-05 11:10
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/hinh-thuc-thanh-toan-moi-khong-chi-co-loi-cho-doanh-nghiep.html 20% Monthly 2013-09-05 11:06
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/gia-han-no-lieu-co-cuu-canh-duoc-doanh-nghiep.html 20% Monthly 2013-09-05 11:03
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/phu-nu-thai-san-nghi-nhieu-hon-nen-vui-hay-nen-buon.html 20% Monthly 2013-09-05 10:59
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/nguyen-tac-ke-toan-nao-khong-duoc-ghi-nhan-va-trong-truong-hop-nao.html 20% Monthly 2013-09-05 10:55
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/them-mot-khoan-phi-duoc-giam-tru-trong-cac-khoan-thu-nhap-chiu-thue-cua-doanh-nghiep.html 20% Monthly 2013-08-31 11:38
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/nhung-nguyen-tac-co-ban-can-tuan-thu-khi-lap-bao-cao-tai-chinh-tiep.html 20% Monthly 2013-08-31 11:28
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/nhung-nguyen-tac-co-ban-can-tuan-thu-khi-lap-bao-cao-tai-chinh.html 20% Monthly 2013-08-31 11:06
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/tai-san-co-dinh-vo-hinh-mot-thu-kho-nam-bat.html 20% Monthly 2013-08-31 10:56
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/yeu-cau-cua-mot-ban-bao-cao-tai-chinh.html 20% Monthly 2013-08-31 10:40
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/benh-chay-i-thi-can-thuoc-gi.html 20% Monthly 2013-08-23 11:38
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/giam-sat-thi-truong-chung-khoan-tao-niem-tin-cho-nha-dau-tu.html 20% Monthly 2013-08-23 11:25
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/bao-cao-tai-chinh-co-so-cua-cac-nha-dau-tu.html 20% Monthly 2013-08-23 10:44
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/xac-dinh-gia-tri-cua-khoan-du-phong.html 20% Monthly 2013-08-23 10:21
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/ly-tai-sao-doanh-nghiep-chua-the-ghi-nhan-no-tiem-tang.html 20% Monthly 2013-08-23 10:12
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/dau-la-co-so-de-tinh-thue-thu-nhap-cua-loai-tai-san.html 20% Monthly 2013-08-05 16:21
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/mot-so-thuat-ngu-thuong-dung-trong-ke-toan-thue-thu-nhap-doanh-nghiep.html 20% Monthly 2013-08-05 09:12
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/tai-sao-doanh-nghiep-phai-nop-thue-thu-nhap.html 20% Monthly 2013-08-05 09:00
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/tai-sao-nha-nuoc-khong-the-kiem-soat-duoc-no-nuoc-ngoai-doanh-nghiep-nha-nuoc-vay.html 20% Monthly 2013-08-05 08:39
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/kiem-toan-no-nuoc-ngoai-mot-viec-lam-kho-khan.html 20% Monthly 2013-08-05 04:01
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/doanh-nghiep-nha-nuoc-no-nuoc-ngoai-bao-nhieu-ban-co-biet.html 20% Monthly 2013-08-05 03:31
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/dai-ly-thue-va-trach-nhiem-cua-no.html 20% Monthly 2013-07-12 09:46
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/cung-cap-dich-vu-mot-hinh-thuc-kinh-doanh-cua-doanh-nghiep.html 20% Monthly 2013-07-12 09:33
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/de-xuat-giam-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-lieu-co-duoc-thi-hanh.html 20% Monthly 2013-07-12 09:21
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/cac-khoan-doanh-thu-duoc-xac-dinh-tu-viec-ban-hang-cua-doanh-nghiep.html 20% Monthly 2013-07-12 09:08
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/thu-nhap-tu-kieu-hoi-cung-la-mot-trong-loai-thu-nhap-duoc-mien-thue.html 20% Monthly 2013-07-12 08:56
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/muc-phi-kiem-toan-hien-nay-la-bao-nhieu.html 20% Monthly 2013-07-05 09:40
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/doanh-nghiep-kiem-toan-co-hoi-va-thach-thuc.html 20% Monthly 2013-07-05 09:14
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/doanh-nghiep-kiem-toan-cung-co-nghia-vu-cua-rieng-ho.html 20% Monthly 2013-07-05 08:55
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/ban-co-muon-tro-thanh-mot-kiem-toan-vien-niem-yet.html 20% Monthly 2013-07-05 07:08
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/khi-nao-thi-doanh-nghiep-kiem-toan-khong-the-thuc-hien-kiem-toan.html 20% Monthly 2013-07-05 07:00
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/quyet-dinh-89-va-mot-so-quy-dinh-ve-kiem-toan-niem-yet-2.html 20% Monthly 2013-07-05 06:53
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/ban-hieu-gi-ve-ti-gia-hoi-doai.html 20% Monthly 2013-06-20 14:31
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/nhung-noi-dung-can-co-trong-ban-bao-cao-tai-chinh-cua-cac-ben-gop-von-lien-doanh.html 20% Monthly 2013-06-20 14:21
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/viec-giao-dich-giua-cac-ben-gop-von-trong-lien-doanh-duoc-thuc-hien-nhu-the-nao.html 20% Monthly 2013-06-20 14:14
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/mot-so-chuan-muc-ke-toan-tai-khoan-gop-von-lien-doanh-phan-iii.html 20% Monthly 2013-06-20 14:07
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/gia-tri-con-lai-cua-tai-san-sau-khi-thanh-toan-toi-thieu.html 20% Monthly 2013-06-15 09:33
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/thanh-toan-tien-thue-tai-san-toi-thieu-ke-toan-can-nam-vung.html 20% Monthly 2013-06-15 09:28
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/hay-lam-nhu-toi-noi-dung-lam-nhu-toi-lam.html 20% Monthly 2013-06-15 09:20
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/tai-san-di-thue-ke-toan-can-quan-tam.html 20% Monthly 2013-06-15 09:14
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/con-nguoi-nguon-tai-nguyen-vo-han.html 20% Monthly 2013-06-15 09:08
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/nghi-thai-san-6-thang-loi-bat-cap-hai.html 20% Monthly 2013-06-13 06:35
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/noi-ho-henh-tham-hoa-khon-luong.html 20% Monthly 2013-06-13 06:33
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/quy-dinh-thoi-bao-gia.html 20% Monthly 2013-06-13 06:30
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/quyen-nang-cua-nhung-nha-quan-tri.html 20% Monthly 2013-06-13 06:27
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/quyet-dinh-780-doanh-nghiep-di-ve-dau.html 20% Monthly 2013-06-13 06:25
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/spv-moi-nguy-hiem-cua-cac-dn-viet-nam.html 20% Monthly 2013-06-13 06:23
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/truong-hop-nao-se-bi-tam-dung-huong-tro-cap-that-nghiep.html 20% Monthly 2013-06-07 20:10
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/khi-nao-thi-duoc-huong-tro-cap-that-nghiep.html 20% Monthly 2013-06-07 20:03
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/dieu-kien-huong-bhtn-la-gi-ban-co-quan-tam.html 20% Monthly 2013-06-07 19:54
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/trach-nhiem-cua-cac-ben-tham-gia-bao-hiem-that-nghiep.html 20% Monthly 2013-06-07 19:46
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/khi-tham-gia-bhtn-thi-quyen-loi-cua-cac-ben-la-gi.html 20% Monthly 2013-06-07 19:40
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/thoi-gian-cu-the-nop-thue-mon-bai.html 20% Monthly 2013-06-05 07:25
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/cach-xac-dinh-thue-mon-bai-trong-mot-so-truong-hop-cu-the-nhu-sau.html 20% Monthly 2013-06-05 07:19
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/doi-tuong-nao-duoc-mien-thue-mon-bai.html 20% Monthly 2013-06-05 07:08
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/thue-mon-bai-va-muc-thue-mon-bai-cua-cac-to-chuc-kinh-doanh.html 20% Monthly 2013-06-05 06:59
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/hoi-tu-ke-toan-quoc-te-loi-hay-hai.html 20% Monthly 2013-05-28 04:46
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/kho-bac-cap-huyen-co-duoc-cap-tam-ung-von-hay-khong.html 20% Monthly 2013-05-28 04:21
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/nguoi-lao-dong-co-nen-vui-mung-khi-luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-duoc-sua-doi-bo-sung.html 20% Monthly 2013-05-28 04:10
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/mot-so-hoat-dong-tai-chinh-sau-day-khong-chiu-thue-gia-tri-gia-tang.html 20% Monthly 2013-05-27 15:27
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/1220-dieu-bo-sung-cua-luat-thue-tndn-hien-hanh-du-kien-sua-doi.html 20% Monthly 2013-05-27 00:11
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/chinh-sach-moi-ve-quan-ly-thi-truong-da-co-hieu-luc-dau-nam-2013.html 20% Monthly 2013-05-20 00:17
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/che-do-thai-san-6-thang-va-nhung-diem-can-luu-y.html 20% Monthly 2013-05-17 13:42
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/he-thong-nhan-dien-thuong-hieu-moi-cua-cong-ty-cp-phan-mem-effect.html 20% Monthly 2013-05-16 14:53
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/phan-loai-gia-thanh-san-pham-va-phuong-phap-tinh-gia-thanh.html 20% Monthly 2013-05-14 18:14
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/cong-dong-ke-toan 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/khoa-hoc 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/khong-chuyen-muc 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/nghiep-vu-ke-toan 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/tin-tuc-ke-toan 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/2013/12 30% Yearly 2013-12-14 07:35
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/2013/11 30% Yearly 2013-11-23 09:30
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/2013/10 30% Yearly 2013-10-12 02:17
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/2013/09 30% Yearly 2013-09-30 09:59
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/2013/08 30% Yearly 2013-08-31 11:38
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/2013/07 30% Yearly 2013-07-12 09:46
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/2013/06 30% Yearly 2013-06-20 14:31
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/2013/05 30% Yearly 2013-05-28 04:46
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/author/adminkimi 30% Weekly 2013-05-14 18:14
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/author/adminctv2 30% Weekly 2013-05-27 00:11
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/author/adminthanhmy2 30% Weekly 2013-12-14 07:35
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/anh-huong 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/anh-huong-luy-ke 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/bai-tap-tinh-huong 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/ban-hang 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/bao-bi 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/bao-bidong-goi 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/bao-cao-ket-qua 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/bao-cao-kiem-toan 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/bao-cao-tai-chinh 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/bao-cao-thuong-nien 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/bao-hiem 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/bao-hiem-nhan-tho 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/bat-dong-san 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/be-tac 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/bhtn 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/bhxh 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/bhyt 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/bien-gioi 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/bien-phap 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/bieu-quyet 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/bo-tai-chinh 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/cam-ket 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/can-bo 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/can-doi-ke-toan 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/ceo 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/cfo 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/che-do-ke-toan 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/che-do-thai-san 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/che-do-thai-san-6-thang 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/che-do-dai-ngo 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/chi-cuc-thue 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/chi-phi 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/chi-phi-cong-tac 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/chi-phi-dich-vu 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/chi-phi-lien-quan 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/chi-phi-phat-sinh 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/chi-phoi 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/chinh-sach 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/chinh-sach-tien-te-noi-long 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/chinh-sach-tien-te-that-chat 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/chinh-tri 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/chuan-muc 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/chuan-muc-ke-toan 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/chuyen-gia 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/chuyen-giao-nguon-luc 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/chuyen-nhuong-bat-dong-san 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/chuyen-nhuong-von 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/co-cau 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/co-cau-nguon-von 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/co-cau-von 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/co-phan 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/co-phan-hoa 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/co-phieu 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/co-quan-nha-nuoc 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/co-so-don-tich 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/co-tuc 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/co-dong 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/cong-ty 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/cong-ty-co-phan-may-song-da 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/cong-ty-con 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/cong-ty-kiem-toan 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/cong-ty-kinh-do 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/cong-ty-me 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/cua-khau 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/cuu-tinh-cac-doanh-nghiep 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/dich-vu 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/doanh-nghiep 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/doanh-nghiep-dan-doanh 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/doanh-nghiep-kiem-toan 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/doanh-nghiep-nha-nuoc 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/doanh-nghiep-niem-yet 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/doanh-nghiep-thua-lo 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/doanh-nghiep-thuong-mai 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/doanh-nghiep-tu-nhan 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/doanh-thu 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/doanh-thu-ban-hang 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/doanh-thu-tai-chinh 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/doi-tuong-chiu-thue 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/dong-goi-san-pham 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/ghi-nhan 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/gia-thanh 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/gia-thanh-san-pham 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/gia-tri 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/gia-tri-tai-san 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/giai-the 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/giai-tri 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/giao-dich 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/giao-dich-chung 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/gop-von-lien-doanh 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/hach-toan 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/hach-toan-kiinh-doanh 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/hach-toan-doc-lap 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/ham-luong-chat-xam 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/hang-hoa 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/hang-ton-kho 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/hanh-lang-phap-ly 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/hanh-nghe-doc-lap 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/hieu-qua 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/ho-so 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/hoa-don 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/hoa-don-thanh-toan 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/hoan-thue 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/hoat-dong-kinh-doanh 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/hoat-dong-lien-tuc 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/hoi-dong-quan-tri 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/hoi-dong-thanh-vien 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/hop-nhat-kinh-doanh 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/hop-tac-kinh-te 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/hop-dong 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/hop-dong-kinh-te 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/hop-dong-thue-tai-chinh 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/huy-dong-von 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/isaifrs 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/ke-toan 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/ke-toan-quan-tri 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/ke-toan-thue 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/ke-toan-vien 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/kha-nang-tai-chinh 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/khen-thuong 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/kho-bac-nha-nuoc 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/khoan-chenh-lech 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/khoan-du-phong 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/khoan-no-ngau-nhien 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/khoan-phai-thu 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/khu-vuc-cong 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/khu-vuc-kinh-te 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/khung-hoang 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/khung-hoang-kinh-te 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/ki-han-no 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/ki-kinh-doanh 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/kich-cau-kinh-te 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/kiem-soat 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/kiem-toan 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/kiem-toan-nha-nuoc 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/kiem-toan-niem-yet 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/kiem-toan-vien 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/kiem-toan-vien-niem-yet 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/kiem-toan-doc-lap 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/kieu-hoi 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/kinh-doanh 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/kinh-nghiem 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/kinh-te 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/kinh-te-hien-dai 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/ky-luat 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/lai-suat 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/lai-suat-ngan-hang 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/lam-phat 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/lanh-dao-doanh-nghiep 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/lien-doanh 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/lien-doanh-ban-tai-san 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/lo-luy-ke 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/loi-nhuan 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/loi-thoat 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/luat-bao-hiem-sua-doi 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/luat-cong-doan-sua-doi 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/luat-doanh-nghiep 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/luat-lao-dong-sua-doi 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/luat-dau-tu 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/lung-doan-thi-truong 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/luong 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/luu-chuyen-tien-te 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/luu-thong 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/mien-thue 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/mua-lai-tai-san 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/muc-dic 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/muc-luong 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/muc-tieu-phat-trien 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/nen-kinh-te 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/ngan-hang 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/ngan-hang-saconbank 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/ngan-hang-trung-uong 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/ngan-kho 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/ngan-sach-trung-uong 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/nganh-nghe-kinh-doanh 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/nghi-thai-san 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/nghiep-du 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/nghiep-vu 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/nghiep-vu-giao-dich 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/ngoai-giao 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/ngoai-te 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/ngon-ngu-dac-thu 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/nguon-von 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/nguyen-tac 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/nguyen-tac-thi-truong 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/nha-nuoc 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/nha-quan-ly 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/nha-van 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/nhan-luc-trinh-do-cao 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/nhap-khau 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/nhu-cau 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/niem-yet 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/nien-do-ke-toan 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/no-kho-doi 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/no-nuoc-ngoai 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/no-phai-tra 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/no-tiem-tang 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/no-xau 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/o-nhiem-tram-trong 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/pha-san 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/phan-loai-gia-thanh 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/phan-loai-rac 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/phan-mem 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/phan-mem-effect 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/phan-phoi 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/phap-luat 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/phi-cong-doan 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/phi-truoc-ba 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/phuong-phap-tinh 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/quan-ly-tai-chinh 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/quan-ly-thi-truong 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/quan-ly-thue 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/quy-huu-tri 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/quy-mo 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/quy-dinh-phap-luat 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/quyen-loi 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/quyen-so-huu 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/quyen-su-dung-dat 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/quyet-toan-thue 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/quyet-dinh-780 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/rac-khong-tu-phan-huy 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/rui-ro 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/san-giao-dich 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/san-pham-kiem-toan 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/san-xuat-kinh-doanh 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/so-du-dau-ki 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/so-huu-doanh-nghiep 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/spv 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/su-kien 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/suc-lao-dong 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/tai-chinh 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/tai-co-cau 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/tai-nan-lao-dong 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/tai-san 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/tai-san-co-dinh 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/tai-san-co-dinh-vo-hinh 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/tam-hon 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/tham-quyen 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/thanh-khoan 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/thanh-toan 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/thanh-vien 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/that-nghiep 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/the-thao 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/the-tin-dung 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/thi-truong 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/thi-truong-chung-khoan 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/thi-truong-mo 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/thong-bao-tuyen-dung 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/thong-tu-492005tt-btc 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/thu-lao 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/thu-nhap 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/thu-nhap-binh-quan 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/thu-nhap-ca-nhan 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/thu-nhap-doanh-nghiep 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/thu-tuong 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/thue 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/thue-gtgt 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/thue-mon-bai 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/thue-suat 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/thue-tai-chinh 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/thue-tai-san 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/thue-thu-nhap 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/thue-thu-nhap-ca-nhan 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/thue-thu-nhap-doanh-nghiep 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/thue-tieu-thu-dac-biet 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/thue-tncn 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/thue-tndn 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/thue-xuat-nhap-khau 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/thuoc 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/thuong 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/tien-luong 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/tien-luong-tien-cong 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/tieu-chuan 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/to-chuc 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/to-chuc-chinh-tri 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/to-chuc-kinh-doanh 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/to-chuc-niem-yet 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/to-chuc-phat-hanh 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/to-chuc-xa-hoi 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/to-kha-thue-thu-nhap 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/tong-gia-tri 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/tong-tai-san 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/trach-nhiem 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/trach-nhiem-kinh-doanh 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/tro-cap-that-nghiep 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/tru-so-chinh 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/trung-quoc 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/tscd-huu-hinh 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/tui-nilong 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/ty-gia-hoi-doai 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/ty-trong-gdp 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/uoc-tinh-ke-toan 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/uy-ban-chung-khoan 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/vien-tro 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/von 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/von-oda 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/von-dieu-le 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/vu-truong 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/vuong-quoc 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/xa-hoi 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/xo-so 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/y-nghia 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/dac-biet 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/dai-dien 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/dai-ly-thue 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/dau-tu 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/dau-tu-gop 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/dau-tu-mao-hiem 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/dieu-chinh 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/dieu-kien 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/dinh-cong 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/doc-lap 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/don-vi-truc-thuoc 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/dong-luc 30% Weekly
http://hocketoanthuchanh.edu.vn/dong-nghiep 30% Weekly

Túi nilong – một thảm họa môi trường

Hàng ngày, mỗi khi bước chân ra khỏi nhà, di chuyển trên những cung đường, ta thường gặp những chiếc túi nilong rất nhẹ bay trên đường phố và có thể va vào chân ai hay bất kì một phương tiện giao thông nào đó gây mất mĩ quan thành phố, thậm chi còn do chính đôi bàn tay những trai thanh, gái lịch thả nó ra khỏi bàn tay mà chưa từng cảm thấy ái ngại vì hành vi này của mình, thậm chí, họ còn cười khẩy và cho rằng một ai đó có “vấn đề về thần kinh” nếu cố ép họ hoặc nhặt những túi giấy đó để  bỏ vào thùng rác,…

Một thời ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã từng có chính sách phát túi nilong cho mỗi gia đình với mục đích để họ tự phân loại rác, coi như một hành động bảo vệ môi trường nhưng chưa tìm thấy bất cứ một báo cáo về kết quả của hành động trên những chính loại rác nilong không thể phân hủy này đang khiến cho môi trường ngày càng bị ô nhiễm trầm trọng hơn bao giờ hết đấy bạn ạ!

Bao bì nilong cũng nằm trong đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường đấy bạn ạ!

+   Bao bì đóng gói sẵn hàng hóa nhập khẩu;

+   Bao bì mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự sản xuất hoặc nhập khẩu để đóng gói sản phẩm do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đó sản xuất, gia công ra hoặc mua sản phẩm về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói;

Ví dụ : Doanh nghiệp A tự sản xuất hoặc nhập khẩu 100 kg bao bì (túi ni lông) để đóng gói sản phẩm giầy (sản phẩm giầy do doanh nghiệp A sản xuất, gia công ra hoặc mua về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói) thì 100 kg bao bì nêu trên không thuộc diện chịu thuế bảo vệ môi trường.

Bao bì mà người sản xuất hoặc người nhập khẩu đã có cam kết hoặc khai báo tại khâu nhập khẩu để đóng gói sản phẩm, nhưng sau đó không sử dụng để đóng gói sản phẩm mà đã sử dụng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho thì người sản xuất hoặc người nhập khẩu bao bì phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường và bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

+  Bao bì mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua trực tiếp của người sản xuất hoặc người nhập khẩu để đóng gói sản phẩm do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đó sản xuất, gia công ra hoặc mua sản phẩm về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói.”

Ví dụ : Doanh nghiệp B mua trực tiếp của doanh nghiệp A (là người sản xuất hoặc người nhập khẩu bao bì) 200 kg bao bì để đóng gói sản phẩm áo sơ mi (sản phẩm áo sơ mi do doanh nghiệp B sản xuất, gia công ra hoặc mua về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói) thì 200 kg bao bì nêu trên không thuộc diện chịu thuế bảo vệ môi trường.

Bao bì mà người mua không sử dụng để đóng gói sản phẩm (đã có cam kết về việc mua bao bì để đóng gói sản phẩm) mà đã sử dụng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho hoặc bán cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác thì người mua bao bì phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý trực tiếp và bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế

 +  Bao bì đóng gói sẵn hàng hóa quy định như trên không bao gồm túi đựng hàng hóa khi bán hàng.

Ví dụ : Siêu thị A hoặc cửa hàng B mua trực tiếp 100 kg túi ni lông của doanh nghiệp C (là người sản xuất hoặc người nhập khẩu), trong đó 50 kg túi ni lông để đựng hàng hoá do siêu thị A hoặc cửa hàng B bán ra cho khách hàng và 50 kg túi ni lông để đóng gói sản phẩm (sản phẩm do Siêu thị A hoặc cửa hàng B sản xuất, gia công ra hoặc mua về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói) thì 50 kg túi ni lông để đựng hàng hoá trong trường hợp này không phải là bao bì đóng gói sẵn hàng hoá.

Thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh

Việt Nam là một nền kinh tế nhỏ lẻ với 90% là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, rất nhiều cá nhân đứng lên tự kinh doanh và không sử dụng hoặc sử dụng rất ít nhân viên trong một số ngành nghề kinh doanh như các cửa hiệu thời trang nhỏ,…và những thu nhập từ hoạt động này được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đấy bạn ạ!

Thu nhập từ kinh doanh là thu nhập có được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực sau:

♦ Thu nhập từ sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật như: sản xuất, kinh doanh hàng hoá; xây dựng; vận tải; kinh doanh ăn uống; kinh doanh dịch vụ, kể cả dịch vụ cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác.

♦ Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân trong những lĩnh vực, ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

♦ Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản không đáp ứng đủ điều kiện được miễn thuế

Một số khoản thu nhập được miễn thuế:

- Có quyền sử dụng đất, quyền thuê đất, quyền sử dụng mặt nước, quyền thuê mặt nước hợp pháp để sản xuất và trực tiếp tham gia lao động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản.

Trường hợp đi thuê lại đất, mặt nước của tổ chức, cá nhân khác thì phải có văn bản thuê đất, mặt nước theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận khoán trồng rừng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng với các công ty Lâm nghiệp). Đối với hoạt động đánh bắt thủy sản phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê tàu, thuyền sử dụng vào mục đích đánh bắt và trực tiếp tham gia hoạt động đánh bắt thủy sản (trừ trường hợp đánh bắt thủy sản trên sông bằng hình thức đáy sông (đáy cá) và không thuộc những hoạt động khai thác thủy sản bị cấm theo quy định của pháp luật).

- Thực tế cư trú tại địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.

Địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản theo hướng dẫn này là quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là đơn vị hành chính cấp huyện) hoặc huyện giáp ranh với nơi diễn ra hoạt động sản xuất.

Riêng đối với hoạt động đánh bắt thủy sản thì không phụ thuộc nơi cư trú.

- Các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng đánh bắt thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc mới chỉ sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản thông thường khác.

Dân giàu những nước nghèo

Dân giàu những nước nghèo – đó là một câu chuyện tưởng chừng như khá khó hiểu nhưng nhìn chung vào thực lực của nền kinh tế Việt Nam cũng như một số doanh nghiệp FDI ở nước ta mới thấy rõ được điều đó. Doanh nghiệp liên tục mở rộng sản xuất, tuyển thêm nhân viên, không có lí do gì để một doanh nghiệp làm ăn thua lỗ lại tuyển thêm nhân viên và mở rộng quy mô sản xuất cả. Cho dù có lí giải là các khoản dự phòng cho việc phải chi để đào tạo nhân viên phục vụ lâu dài trong tương lai cũng chẳng thể che lấp được con số nhân viên của công ty DaiWa Việt Nam cho đến nay đã tăng gấp 5 lần và theo những con số báo cáo về trụ sở chính thì lợi nhuận đã tăng gấp 10 lần.

NHững tưởng, công ty này sẽ đóng vai trò chủ chốt và chiếm một tỷ trọng GDP khá lớn cho thành phố Đà Nằng – nơi đặt trụ sở công ty – nơi mà công ty này đang được hưởng những ưu đãi về các chính sách kinh tế cũng như cơ sở hạ tầng của thành phố nhưng chúng ta lại hoàn toàn bất ngờ trước con số họ báo cáo trên cơ quan thuế với con số lỗ lũy kế lên tới  319 tỷ đồng.

20131029183020-anh-sunghin-vina

Khó khăn lớn nhất trong việc tìm lỗ hổng trong chính sách kiểm toán của công ty này chính là việc nước ta chưa từng có một công ty nào chuyên dụng về lĩnh vực này, các loại tài sản, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất đều được DaiWa Việt Nam nhập từ chính các công ty “anh em” cùng Tập đoàn. Sản phẩm làm ra là cần câu cá thể thao cũng được các “anh em” bao tiêu. Cuộc điều tra chuyển giá tưởng chừng bế tắc. Song, “may mắn” thay, khi soi kỹ hàng núi hồ sơ tài liệu, đoàn thanh tra đã “bắt” được chứng cứ quan trọng, đó là DaiWa Việt Nam đã từng chuyển một lô hàng cho công ty TNHH DaiWa Đài Loan và sau đó, lô hàng này lại bán cho 1 doanh nghiệp khác tại Tp HCM với giá cao hơn rất nhiều lần. Trước chứng cứ này, DN này đã không thể chối cãi, buộc phải chấp nhận giảm lỗ hơn 15,7 tỷ, chịu án truy thu và phạt 233 triệu đồng.

Người ta bắt đầu đặt dấu chấm hỏi nghi ngờ liệu có sự móc nối hay tiếp tay nào của những kiểm toán cho vấn đề chuyển giá của doanh nghiệp hay không? Thật khó để nói khi chính doanh nghiệp là người trả tiền để thuê những kiểm toán viên về làm việc cho mình và không ai chấp nhận người lính đó không trung thành, luôn sét nét và chống đối lại mình đúng không các bạn? Hướng đi nào cho cơ quan kiểm toán cũng như các cơ quan thuế nhà nước trong thời gian tới?

Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn

Nhiều sự kiện có thể xảy ra và phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể bị mất, bị rách hoặc bị cháy. Những trường hợp đó cũng cần phải có quy định rõ ràng để bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp cũng như nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước,…

Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hoá đơn.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hoá đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định.

Quyết đinh 89 và một số quy định về kiểm toán niêm yết

Trong một bài đăng trước, tôi đã nhắc tới với các bạn một tiêu chuẩn của bộ tài chính ban hành về những thông tin, tiêu chuẩn để được kiểm toán niêm yết và theo đó, với quyết định 89 đã quy định rõ nét hơn về các quy định của kiểm toán niêm yết đã được ban hành của thủ tướng chính phủ. Cúng trong quyết định này, một công ty kiểm toán được kiểm toán niêm yết thì chính công ty và các thành viên trong công ty phải trải qua một quá trình kiểm duyệt khắt khe kéo dài mà năm nào cũng phải có. Tiêu chuẩn để được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép cho một công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán niêm yết được quy định trong Quyết định 89 do Bộ Tài chính ban hành. Theo đó, thường niên các công ty kiểm toán có nhu cầu cần chuẩn bị hồ sơ và đệ trình cho UBCK trước hạn cuối cùng ngày 30 tháng 10. Công ty kiểm toán muốn được chấp thuận cần phải đáp ứng rất nhiều tiêu chí khắt khe về quy mô vốn, số lượng kiểm toán viên đăng ký (trên 7 kiểm toán viên), số lượng khách hàng,… Kiểm toán viên đăng ký cần phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm kể từ ngày được Bộ Tài chính cấp chứng chỉ. Với những tiêu chí đó, hàng năm chỉ có khoảng hơn 30 trong số hơn 170 công ty kiểm toán tại Việt Nam được UBCK đồng ý thực hiện kiểm toán niêm yết.

Những tiêu chuẩn khá ngặt ngèo những trên thực tế, vấn đề của các doanh nghiệp và tập đoàn nhà nước vẫn nổi cộm. Hay chăng là do một cơ chế quản lý quá lỏng lẻo, tạo điều kiện cho tham nhũng và lách luật. Tham nhũng khối tài sản lớn, tiêu cả đời không hết, không may bị phát hiện cũng chỉ tạm thời đình chỉ, một vài năm không nâng lương những thấm thía gì so với những gì họ thu được, đó là chưa kể, họ có thể chạy án, giảm nhẹ tội,…

Hàng hóa, dịch vụ để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cũng được miễn thuế GTGT

Hàng nhập khẩu và hàng hoá, dịch vụ bán cho các tổ chức, cá nhân để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại trong các trường hợp sau:

a) Hàng hoá nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại và phải được Bộ Tài chính xác nhận;

b) Quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân thực hiện theo quy định của pháp luật về quà biếu, quà tặng;

c) Quà biếu, quà tặng cho cá nhân tại Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật về quà biếu, quà tặng;

d) Đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về miễn trừ ngoại giao; hàng là đồ dùng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi về nước mang theo;

đ) Hàng mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế;

Mức hàng hoá nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu theo mức miễn thuế nhập khẩu quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hàng hoá nhập khẩu của tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng miễn trừ ngoại giao theo Pháp lệnh miễn trừ ngoại giao thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp đối tượng miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam có thuế GTGT thì thuộc trường hợp hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 7 Điều 18 Thông tư này.

Đối tượng, hàng hóa, thủ tục hồ sơ để được hưởng ưu đãi miễn trừ thuế GTGT hướng dẫn tại Điều này thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thực hiện hoàn thuế GTGT đối với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

e) Hàng hoá, dịch vụ bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam.

Thủ tục để các tổ chức quốc tế, người nước ngoài mua hàng hoá, dịch vụ tại Việt Nam để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam không chịu thuế GTGT: các tổ chức quốc tế, người nước ngoài phải có văn bản gửi cho cơ sở bán hàng, trong đó ghi rõ tên tổ chức quốc tế, người nước ngoài mua hàng hoá, dịch vụ để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam, số lượng hoặc giá trị loại hàng mua; xác nhận của Bộ Tài chính về khoản viện trợ này.

Khi bán hàng, cơ sở kinh doanh phải lập hoá đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ là hàng bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo không tính thuế GTGT và lưu giữ văn bản của tổ chức quốc tế hoặc của cơ quan đại diện của Việt Nam để làm căn cứ kê khai thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế mua hàng hoá, dịch vụ tại Việt Nam để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo có thuế GTGT thì thuộc trường hợp hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều 18 Thông tư này.

Luồng tiền trong một số tổ chức tín dụng

Trong những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ thì luồng tiền phát sinh chủ yếu qua các hoạt động chi – thu của doanh nghiệp từ hoạt động bán hàng, mua sắm hay thanh lý các tài sản cố đinh,…nhưng đối với một số tổ chức tín dụng, ngân hàng chuyên kinh doanh các hoạt động tiền tệ thì luồn tiền của nó cũng có sự khác biệt và cần có những chú ý sau:

Đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp bảo hiểm, các luồng tiền phát sinh có đặc điểm riêng. Khi lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, các tổ chức này phải căn cứ vào tính chất, đặc điểm hoạt động để phân loại các luồng tiền một cách thích hợp. Đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, các luồng tiền sau đây được phân loại là luồng tiền từ hoạt động kinh doanh:

(a) Tiền chi cho vay;

(b) Tiền thu hồi cho vay;

(c) Tiền thu từ hoạt động huy động vốn (kể cả khoản nhận tiền gửi, tiền tiết kiệm của các tổ chức, cá nhân khác);

(d) Trả lại tiền huy động vốn (kể cả khoản trả tiền gửi, tiền tiết kiệm của các tổ chức, cá nhân khác);

(đ) Nhận tiền gửi và trả lại tiền gửi cho các tổ chức tài chính, tín dụng khác;

(e) Gửi tiền và nhận lại tiền gửi vào các tổ chức tài chính, tín dụng khác;

(g) Thu và chi các loại phí, hoa hồng dịch vụ;

(h) Tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi đã thu;

(i) Tiền lãi đi vay, nhận gửi tiền đã trả;

(k) Lãi, lỗ mua bán ngoại tệ;

(l) Tiền thu vào hoặc chi ra về mua, bán chứng khoán ở doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán;

(m) Tiền chi mua chứng khoán vì mục đích thương mại;

(n) Tiền thu từ bán chứng khoán vì mục đích thương mại;

(o) Thu nợ khó đòi đã xóa sổ;

(p) Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh;

(q) Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh.

Đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, tiền thu bảo hiểm, tiền chi bồi thường bảo hiểm và các khoản tiền thu vào, chi ra có liên quan đến điều khoản hợp đồng bảo hiểm đều được phân loại là luồng tiền từ hoạt động kinh doanh.

Đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp bảo hiểm, các luồng tiền từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính tương tự như đối với các doanh nghiệp khác, trừ các khoản tiền cho vay của ngân hàng, tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính được phân loại là luồng tiền từ hoạt động kinh doanh vì chúng liên quan đến hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu của doanh nghiệp. 

Thử nghiệm và áp dụng sự thay đổi các chính sách kế toán (phần 2)

Trong phần 1, chúng ta đã hiểu, tại sao phải thay đổi các chính sách kế toán và chỉ thay đổi khi thật cần thiết, quá trình triển khai và đi đến áp dụng thực tế là một quá trình tốn nhiều thời gian, công sức và tiền bạc của doanh nghiệp. Một trong những nghiệp vụ cần phải thực hiện khi thay đổi các chính sách kế toán đó là việc tìm hiểu, áp dụng thử và điều chỉnh các ước tính kế toán.

Nhiều khoản mục trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp không thể xác định được một cách tin cậy mà chỉ có thể ước tính. Ước tính kế toán là một quá trình xét đoán dựa trên những thông tin tin cậy nhất và mới nhất tại thời điểm đó.

Ví dụ cần thực hiện các ước tính kế toán đối với:

(a) Các khoản phải thu khó đòi;

(b) Giá trị hàng lỗi thời tồn kho;

(c) Thời gian sử dụng hữu ích hoặc cách thức sử dụng TSCĐ làm cơ sở tính khấu hao;

(d) Nghĩa vụ bảo hành.

Việc sử dụng ước tính kế toán với độ tin cậy hợp lý là một phần không thể thiếu trong việc lập báo cáo tài chính và không vì là ước tính kế toán mà bị xem là kém tin cậy.

Ước tính kế toán cần được xem xét lại nếu các căn cứ thực hiện ước tính có thay đổi hoặc do có thêm thông tin hay kinh nghiệm mới. Về bản chất, việc xem xét lại một ước tính kế toán không liên quan đến kỳ kế toán trước và không phải là việc sửa chữa một sai sót.

Thay đổi cách thức xác định thông tin là thay đổi về chính sách kế toán và không phải là thay đổi ước tính kế toán. Khi khó xác định một thay đổi là thay đổi chính sách kế toán hay thay đổi ước tính kế toán thì thay đổi này được coi là thay đổi ước tính kế toán.

Các thay đổi ước tính kế toán, trừ những thay đổi quy định tại đoạn sau, sẽ được áp dụng phi hồi tố và ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

(a) Của kỳ có thay đổi, nếu thay đổi chỉ ảnh hưởng đến kỳ hiện tại;

(b) Của kỳ có thay đổi và các kỳ sau đó, nếu thay đổi ảnh hưởng đến các kỳ  này.

Nếu sự thay đổi ước tính kế toán dẫn đến thay đổi tài sản, nợ phải trả, hoặc thay đổi một khoản mục trong vốn chủ sở hữu thì thay đổi ước tính kế toán đó sẽ được ghi nhận bằng cách điều chỉnh giá trị ghi sổ của tài sản, nợ phải trả hay khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu liên quan.

Việc điều chỉnh phi hồi tố đối với ảnh hưởng của thay đổi ước tính kế toán có nghĩa là thay đổi chỉ được áp dụng cho giao dịch, sự kiện kể từ ngày thay đổi ước tính kế toán. Thay đổi ước tính kế toán có thể chỉ ảnh hưởng đến Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ hiện tại, hoặc có thể ảnh hưởng đến Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của cả kỳ hiện tại và các kỳ sau đó. 

Ví dụ, thay đổi ước tính giá trị khoản phải thu khó đòi chỉ ảnh hưởng đến lãi, lỗ của kỳ hiện tại và do đó được ghi nhận vào kỳ hiện tại. Ngược lại, thay đổi ước tính thời gian sử dụng hữu ích hoặc cách thức sử dụng TSCĐ làm cơ sở tính khấu hao sẽ ảnh hưởng đến chi phí khấu hao của cả kỳ hiện tại và các kỳ sau. Trong cả hai trường hợp, ảnh hưởng của thay đổi đối với kỳ hiện tại được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ hiện tại, còn những ảnh hưởng đối với các kỳ tương lai được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của các kỳ tương lai 

Thử nghiệm và áp dụng sự thay đổi của chính sách kế toán (phần 1)

Thay đổi các chính sách kế toán cho phù hợp với sự thay đổi của tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, sự phức tạp của của các nghiệp vụ kế toán là điều cần thiết. Nhưng để biết chính sách kế toán đó có phù hợp hay không, doanh nghiệp cần đưa ra được những biện pháp để triển khai áp dụng thử nghiệm, nếu thấy có hiệu quả mới chính thức đưa vào áp dụng như một chuẩn mực kế toán áp dụng trong doanh nghiệp.
1. Việc áp dụng các thay đổi trong chính sách kế toán được thực hiện trong các trường hợp sau:
(a) Doanh nghiệp phải thực hiện thay đổi chính sách kế toán do áp dụng lần đầu các quy định của pháp luật hoặc chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán theo các hướng dẫn chuyển đổi cụ thể (nếu có) của pháp luật, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán đó; 
(b) Khi doanh nghiệp thay đổi chính sách kế toán do áp dụng lần đầu các quy định của pháp luật hoặc chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán nhưng không có các hướng dẫn chuyển đổi cụ thể cho sự thay đổi đó, hoặc tự nguyện thay đổi chính sách kế toán thì phải áp dụng hồi tố chính sách kế toán mới.
Áp dụng hồi tố
Khi sự thay đổi chính sách kế toán được áp dụng hồi tố theo chuẩn mực đã được quy định thì doanh nghiệp phải điều chỉnh số dư đầu kỳ các khoản mục bị ảnh hưởng đã được trình bày trong phần vốn chủ sở hữu của kỳ sớm nhất và các số liệu so sánh cho mỗi kỳ trước cũng phải được trình bày như thể đã được áp dụng chính sách kế toán mới.
Giới hạn áp dụng hồi tố
Theo quy định tại phần 1a và 1b, những thay đổi chính sách kế toán phải được áp dụng hồi tố, trừ khi không thể xác định được ảnh hưởng cụ thể của từng kỳ hoặc ảnh hưởng lũy kế của sự thay đổi.
Nếu tại thời điểm đầu kỳ hiện tại không thể xác định được ảnh hưởng lũy kế của việc áp dụng chính sách kế toán mới cho tất cả các kỳ trước đó, doanh nghiệp phải điều chỉnh hồi tố các thông tin so sánh theo chính sách kế toán mới cho kỳ sớm nhất mà doanh nghiệp có thể thực hiện được.
Khi không thể áp dụng hồi tố một chính sách kế toán mới do không thể xác định được ảnh hưởng lũy kế của việc áp dụng chính sách kế toán đó cho tất cả các kỳ trước đó, thì theo quy định trên, doanh nghiệp phải áp dụng hồi tố chính sách mới kể từ kỳ sớm nhất mà doanh nghiệp có thể thực hiện áp dụng hồi tố. Việc thay đổi chính sách kế toán vẫn được thực hiện ngay cả khi không thể áp dụng hồi tố cho các kỳ trước.